මේ අලියා කරපු වැඩ මිනිස්සුන් වන අපිට හොඳ පාඩමක් උගන්වයි!

මේ අපුරු සිද්ධිය සිද්ධවෙලා තියෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ ඇති කෘගර් ජාතික වනෝද්යානයේ. මෙහි අලියෙක් එළියේ වැටී තිබෙන කසල අරන් බින් එකට දාන්න අයුරු ච්ච්ට්ව් කැමරා එකේ පටිගත වෙලා තිබෙනවා. බලන්න පරිසරය ගැන සතුන් කොච්චර සැලකිලිද කියා.

2E432F5500000578-3310109-image-a-20_1447068195063
2E432F5900000578-3310109-image-a-22_1447068275166
2E432F4500000578-3310109-image-a-17_1447067881661
2E43436500000578-3310109-image-a-16_1447067871195

Share this post with your friends!