මේ අක්කලා දාන සුපිරි නැටුම තමයි වැඩිපුරම අපේ අය බලල තියෙන්නේ…….

Share this post with your friends!