මේක නම් නියම වැඩසටහන…කියවලම බලන්නකෝ…

රුසියාවේ ටීවී වැඩසටහනක මේ බල්ලාට කැපි පෙනෙන්න අවස්ථාවක් හිමි උනා..

එම් අයි ආර් 14 කියන ප්‍රවෘත්ති වැඩසටහනේ නොසිතු අන්දමේ සමාජිකයෙක් ඉදිරිපත් උනා..කළු බල්ලෙක් ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයා ළඟට ඇවිත් නොසිතු අන්දමින් ප්‍රවෘත්ති කියන ස්ථානයේ ලැගුම් ගත්තා සජීවි ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ නිවේදකයාටත් කරගන්න දෙයක් තිබුනේ නෑ..මේ නිසා අන්තිමේ සිද්ධ වුනේ බල්ලා ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච එක..

Share this post with your friends!