මේකට කියන්නේ වාසනාව කියලද?

ජලය සොයා සතුන් ගම්වදින බව අපි ඔබට කලින් දිනයක පැවසුවා. මේ ඒ වගේ තවත් අවස්ථාවක්. සිOහයා මෙම මිනිසා දුටුවත් ඔහු මගහැර ජලය පමණක් පානය කර යන අයුරු නම් මෙය පටිගත කළ අයට වගේම අපිටත් පුදුමයි. වීඩියෝව පහළින් බලන්න.

Share this post with your friends!