මෙය නම් සැබැවින්ම කනගාටුදායක පුවතක්….

ඕනෑම ක්‍රීඩාවකදී සරණාගතයින්ට පවා ස්ථානයක් හිමිවිය යුත් බව අප හැමෝම දන්න කාරණයක්නේ…නමුත් ලෙබනනයේ එක් තරඟ කරුවෙකුට තරඟ වලල්ලෙන් එළියට වී සිටිමට සිදුවුනා..එය හරිම කනගාටුදායක පුවතක්..ඔහු සමකාමිව තරඟයේ නීතී වලට අනුකූලව තරඟයේ යෙදී සිටියදී තමයි මෙම අමිහිරි සිදුවීමට ඔහුට මුහුණ දීමට සිදුවුනේ…

Share this post with your friends!