මෙය ඔබ නිවසේ සාදන සමාන්‍ය නත්තල් ගස මෙන් නොවෙයි…ඔබම නරඹා බලන්න…

නත්තල් එළිය විහිදන බල්බ 7000කින් මෙම නත්තල් ගස සැරසි ඇත.එළිය නිවුනු වහාම මෙයින් සංගීතය නිකුත් වීමට පටන් ගනී. එයට සරිලන ලෙස බල්බ වලින් එළිය විහිදු වීමටද පටන් ගනී.මෙය නම් සැබැවින්ම ආකර්ශනියයි නේ……

Share this post with your friends!