මෙම සුවිශේෂි අත්දැකීම නරඹලම තේරුම් ගන්නකෝ……….

ගල,කඩදාසිය,කතුර සෙල්ලම පාසල් කාලයේදි හරිම ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩාවක්….මෙයට ආස නොකරන ළමයෙක් සෙවීමටත් අපහසු තරම්..නමුත් ජපානයේ මෙය හුදෙක් ක්‍රීඩාවක්ම නොකොට ජීවන අත්දැකීමක් ලබා දෙන ක්‍රීඩාවක් බවට නම් කරලා..මෙය ක්‍රීඩාවක් බවට පත් කොට ඇති ජපානය මෙය ළමුන්ට විශේෂ අත්දැකීමක් ලබා දෙන විශේෂ ක්‍රීඩාවක් බවට පත් කරලා….ඉතින් විශාල ක්‍රීඩාවන් රැසක් මේ නිසා සංවිධානය කොට තිබෙනවා.මෙයට ජනයා අතර ඇතිව ඇති උනන්දුව කෙතරම් ද කියා ඔබට මෙය නැරඹු විට වැටහේවි.

Share this post with your friends!