මෙම කාන්තාවගේ වැඩ කිඩ ටික නම් බලන්නම වටිනවා….ඔන්න………..

මැය නමින් ඇඩ්‍රින් බෙන්හිගි..මැයට කඹයක් මත හිඳ පනිමින් කරණම් ගසමින් තම දක්ෂතා පෙන්විම සම්බන්ධ වසර 15ක පුරුද්දක් ඇත්තියක්…මැය ලෝක වර්තා තබා ඇති අවුරුදු 32ක් වයස තැනැත්තියක්..ඇත්තෙන්ම ඇයගේ විස්කම් බලා සිටින විට ඉබේම කටවල් ඇරෙනවා. ඒ තරමටම බලන්න ලස්සනයි..

Share this post with your friends!