මෙන්න පිළිගන්න ලිOගික සහකාරිය සිලිකෝන් සමන්තා….

මේ අලුත්ම නිර්මාණය හොයන් තියෙන්නේ බාර්සිලෝනා වල විද්වතෙක් වෙන සර්ගි සන්ටෝස්. මේ රොබෝට නම දාලා තියෙන්නේ සිලිකෝන් සමන්තා කියලා. මේ ලිOගික සහකාරියට සියලුම ස්පර්ශ කිරීම් හොදට දැනෙන අතර ඊට ප්‍රතිචාර දක්වන්නත් පුලුවන් ලු. ඇයගේ යෝනි මාර්ගය, පියයුරු, තොල්, සම ආදිය මිනිසාට විදින්නට හැකි අයුරින් සකසා තිබෙන අන්දම මාරයි.

Share this post with your friends!