මෙන්න තවත් කොල්ලෙක් කෝච්චියට බෙල්ල තියලා…. එක්කෙනෙක් රෙකොඩ් කරලා අනික අය උදවු කරලා… මෙහෙමත් යාලුවො….

Share this post with your friends!