මෙන්න ගන්නවානම් ගන්න බ්‍රේස්ලට් එකක්…මේ වගේ බ්‍රේස්ලට් එකක් තමයි ගන්න ඕනෑ……….

මෙය නම් ඇත්තටම ආකර්ශනීයයි…අප ආදරය කරන අය හැම තිස්සේම අපි ළඟ නෑනේ..හැබැයි මේ බ්‍රේස්ලට් එක දැම්මම නම් ඒ තනිකම ආයේ දැනෙන එකක් නෑ..”හේ’ කියන ආයතනය තමයි මේ බ්‍රේස්ලට් එකේ නිර්මාතෘ…මේ බ්‍රේස්ලට් එක සංවේදී උපකරණයක්..ඒක තමයි මේකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම අර්ථකථනය…

hey-bracelet-3

Share this post with your friends!