මීටර් 7600ක් (කි.මී 8කට ආසන්න) උඩ යන ගුවන් යානයකින් පැරෂුට් නැතුව පැනපු සුරයා! පොලවට ආපු විදිහ බලන්න!


Share this post with your friends!