මිනී කන මාළුවොන්ට මස් කුට්ටි දැම්මම වෙන වැඩේ මෙන්න..!! මනුස්සයෙක් වැටුනොත් විනාසයි…!!

Share this post with your friends!