මිනී කන කිඹුලෙක් එක්ක මිතුරුකම් දක්වන කෙනෙක් ගැන අහලා තියෙනවද? එයා තමයි මෙයා..

Share this post with your friends!