මැජික් ශිල්පියෙක් කාඩ් කුට්ටම්ක් මගින් මෙම ඔරංඔටංව පිස්සු වට්ටවන හැටි…. බලන්නම වටිනවා……………….

මේ ඔරං ඔටංට වයස අවුරුදු 48ක් විතර වෙන්නේ….මෙයා ඉන්නේ එංගලන්තයේ කොල්චෙස්ටර් සත්ව උද්‍යානයේ..ඉතින් මැට් ජි කියන මැජික් ශිල්පියාගේ කාඩ් කුට්ටමක් සහිත මැජික් දර්ශනයට මුහුන දෙන්න මේ ඔරංඔටංට සිදු වුනා.මෙහිදි මොහු කරන්නේ විදුරුවක් තුලින් කාඩ් එකක් තල්ලු කිරීමයි.මෙයින් පුදුමයට පත් වෙච්ච ඔරං ඔටං මෙම ක්‍රමය අනුකරණය කරන්නට ගිහිල්ලා වෙන දේ බලන්න….මැජික් ශිල්පීන් කවදාවත් එයාලාගේ මැජික් රහස් නම් ඉතින් එළියට දාන්නේ නෑනේ………….

Share this post with your friends!