මැක් බන් ආහාරයට ගන්නා ඔබ මේ ගැන සිතනවාද?

විශාල මැක් බන් එකක කැලරි 560 කට වඩා වැඩියෙන් අඩංගුව තිබේ. නමුත් කිසිම විටක මැක් බන් එක පමණක් ආහාරයට නොගන්නා අපේ ආහාර රටාව තුල මෙයට තව මධ්යම ප්‍රමානයේ අල බැඳුමකුත් ( කැලරි 378) කෝකා කෝලා බීම විදුරුවකුත් එකතු වේ. මෙම එක් ආහාර වේලක ඇති මුළු කැලරි ප්‍රමානය කැලරි 1150 කි.

මෙම කැලරි වෙන් වෙන්ව ගත් කල ශරීරයට හානියක් නොවන සේ හැඟුනද විශාල කැලරි ප්‍රමානයක් එක්වර ශරීර ගත වන විට ඒවා තැන්පත් වන ආකාරය මඳකට සිතන්න. එය උණු කල තඹ විශාල ප්‍රමානයක් මැක් බන් එකකට වත්කල විට ඇතිවන තත්වයට සමාන වේ. තැන්පත් වී ගල්වේ.

ක්ශනික ආහාර වලට පුරුදු වු ඔබ කොතරම් එය හිතකරයි කියා සිතුවද එය ස්වභාවික කෑම සමඟ කිසිදා සසැඳිය නොහැක. මෙය හොඳින් සිතා බලන්න.

Share this post with your friends!