මාස නවයේ ගර්බණී කාලය තප්පර 90කින් අවසන් කලේ කොහොමද? බලන්නම වටිනවා….

Share this post with your friends!