සීලින් එකට තම දරුවා විසි කල පියෙක්….මොකටද කියලා බලන්න….

බැලුන වලට බොහෝ දෙනා මෙන්ම විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන් බෙහෙවින් ආශා කරයි.එක් බැලූනයක් පුපුරා ගිය විට පවා කුඩා දරුවන් බෙහෙවින් කනස්සල්ලට පත් වෙයි.සිවිලිම මතදි බැලුනය නැතිවු තම දරුවා තම පියාට ඒ පිළිබඳ කිසිවක් කිරිමට යැයි පැවසු විට පියා කරන්නේ කුමක්ද කියා බලන්න….

Share this post with your friends!