මඩ ගැහුවත්, කුණු වැදුනත්, වතුර ගැහුවත් පාරවල් හිටින්නේ නැති අමුතුම විදියේ නිෂ්පාදනයක් මෙන්න..!!

Share this post with your friends!