මගින් මරණ බියෙන්, ගුවන් නියමුවා දැඩි තීරණයක! වීඩියෝව බලන්න!

ඉහළ අහසේ පියාසර කරමින් තිබුනු අහස් යානවක් රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක් තරම් ගැස්සීමට පටන් ගත්තා. එවිට මෙම ගුවන් යානයේ ගුවන් නියමුවා තීරණය කලේ වහාම මේ යානාව ගොඩ බැස්සවීමටයි. මෙය එයාර් ඒශියා ආයතනයේ ගුවන් යානවක්. කෙසේ වෙතත් ගුවන් මගීන් නම් මරණ බයකින් සිටි බවයි කරුණු විමසීමේදී ඔවුන් පැහැදිලි කලේ.

Share this post with your friends!