බෙන් ස්ටෙලර් විනිසුරුවරුන්ගේ.. සහාය පතන්නේ ඇයි?

බෙන් ස්ටිලර් සහ රෆායෙන් නඩාල් ටෙනිස් තරඟයක් සඳහා තරඟ වැදෙමින් තිබුනේ..මේ ගේම් එක පුංචිම පුංචි කෙල්ලෙක් නිසා වෙනස් වුනා..ස්ටිලර් එහි සිටින ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් ඔවුන් සමඟ තරඟ සෙල්ලම් කිරීමට පැමිණෙන ලෙස දන්වා සිටියා.ඉතින් තරඟකරුවන්ම ඇවිත් සිටි ප්‍රේක්ෂකයන් ගෙන දෙන්නා දෙන්නා තරඟ කිරීමට පටන් ගත්තා.ඉතින් ස්ටිලර් මේ චූටි කෙලි පැටික්කිට ඔහුත් සමඟ තරඟ කිරිමට අවස්ථාවක් විනිසුරුවරුන්ගෙන් ඉල්ලා ගත්තා..ඒක ඇත්තටම බලා ඉඳින්න හරිම ලස්සනයි..

Share this post with your friends!