බියෙන් තැති ගන්නා කාර් බෝම්බයක දසුන් නරඹන්න!

1517312254665639853
සේවයේ නියුක්ත බලධාරීන් හා යුද්ධ හමුදා සෙබළුන් හා අයී.එස්.අයි.එස් සටන්කාමින් අතර ගැටුමක් පවති . මේ හේතුවෙන් ඉරාකයේ උතුරු සමර්-රාහි කාර් බෝම්බයක් පුපුරා තිබෙනවා…කිසිවෙකු හෝ මෙය ජංගම දුරකථනයෙන් ඈතක සිට විඩියෝගත කර තිබෙනවා.නමුත් දර්ශන ඉතා පැහැදිලියි.ඔබම නරඹා බලන්න.

Share this post with your friends!