බස් රියැදුරෙකුගේ කැමරාවේ සටහන් වු හාස්කමක්……සැබැවින්ම පුදුමයි!

මරණය පෙනි පෙනි එයින් ගැලවීමට ලැබීම හාස්කමක් එය නරඹන්නාට මෙන්ම එයට මුහුන දී ජීවිතය ගලවා ගන්නාටද අපූරු සිදුවීමක් මතක් කරයි.මෙය මාර්ගයක් තුල ගමන් කරමින් තිබු බස් රථයක කැමරා කාචයේ සටහන් වු සිදුවීමකි. මෙම බස් රථය ඉදි කිරිම් වැඩ පළක් අසලින් ගමන් කරන විටම එහි තිබු ක්‍රේනයක් එහි රැඳි අහිංසක පුද්ගලයෙකු සමඟම පහතට රූරමින් වැටෙන්නට පටන් ගත්තා .

ඔහුගේ ජීවිතය දෂමයකින් බේරා ගැනීමට හැකි වීම පුදුමයට මෙන්ම හාස්කමට කරුණකි. ඔබ නාගරිකව ජීවත් වන්නෙකු නම් මෙවැනි ඉදි කිරීම් අනතුරු වලින් දිනකට මිය යන ප්‍රමානය ඉතා අධික බව ඔබට හැඟි යයි. මෙවැනි ඉදිකිරීම් අනතුරු වර්තා වලට අනුව මුළු ලෝකයෙන්ම මෙවැනි සිද්ධි 86 කට වඩා සිදුවී ජීවිත හානි සිදුවි ඇත.මෙය 1989 සිට 2009 දක්වාම ඇතිවි තිබෙන සිද්ධියකි.


Share this post with your friends!