බස් එකෙන් බැහැලා කාර් එකේ යන කෙනෙක්ට ගහපු ගොන්නු ටික ඩෑෂ් කැම් එකෙන් මාට්ටු!`

Share this post with your friends!