බල්ලෙක් කාරයක් පදවනවා මිට පෙර දැක තිබෙනවාද?…………නැත්නම් මේක බලන්නකෝ………….

බල්ලන් කියන්නේ බොහොම ක්ඟානවන්ත සත්ව කොට්ඨාශයක්..මේ බල්ලෝ කොච්චර දක්ෂ ඇති කියලද ඔබ සිතන්නේ……..අනාථ බල්ලන්ව සාදා ගැනීමට මිනිසුන් පෙළඹවීම සඳහා සත්ව හිංසනයට විරුද්ධ ඕක්ලන්ඩ් සමාගම විසින් අළුත්ම දෙයකට බල්ලන් පුරුදු කරවන්න යනවා…..මේ පුරුදු කරන්න හදන්නේ වෙන දෙයක් නොවෙයි.බල්ලන්ට වාහන එළවන්න තමයි මේ පුරුදු කරන්නේ…….

Share this post with your friends!