බලන් ඉන්න මෙම ගොඩනැගිල්ල එක මොහොතකින් බිමට සමතලා වන අයුරු……

නාගරිකරනය කිරීම් මත ඉදිවන ගොඩනැගිලි නිසා ස්වභාව ධර්මයා කෙමෙන් වියැකි යන බව නොරහසකි.මෙහි දැක්වෙන ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ප්‍රතිසංස්කරණය සිදුකිරීමේ දැඩි අවශ්‍යතාවයක් ඇතිව තිබුනි.නාගරික සංවර්ධන නිලධාරින් මෙහි ඇති අබලන් තත්වය හා අයහපත් කාලගුණය කරන කොට ගෙන මිනිසුන් සියල්ල ඉවත් කරන ලඳි..වාසනාවකට මෙන් ඔවුන් ගත් තිරණය යහපත් බව සනාථ වන්නේ අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් බිමට සමතලා වු ගොඩනැගිල්ලේ සුන්බුන් දකින විටය.ඔවුන්ගේ යහපත් තිරණය නිසා කිසිවෙකුට හානි නොවු නමුත් පරිසර විනාශය පිළිබඳ දෙවරක් සිතා බැලීමේ අවශ්‍යතාවක් මතුව ඇති බව නම් සත්‍යකි.

Share this post with your friends!