බලන්න මේ අම්මයි දරුවයි දුප්පත්කම නිසා ජීවිතයටත් මරණයටත් අභියෝග කරන හැටි

Share this post with your friends!