බර වාහන ළඟින් යද්දි ඇත්තටම බය හිතෙන එක සධාරණයි කියලා ඔබට මෙම විඩියෝව නැරඹු විට වැටහේවි………

ඔබත් මම වගේම බර වාහන ළඟින් යද්දි බය හිතෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්….ඇත්තටම එහෙම බය හිතෙන එක සධාරණයි…මොකද මෙවායේ තියන අධික විශාලත්වය නිසාම ඕනෑම හානියක් සිදු වන්නට පුළුවන්.ඔවුන් කෙතරම් විශ්වසනීයත්වයෙන් හා පරිස්සමින් රථය පැදවීමට උත්සාහා කලත් විය හැකි හානි අධික බව කිව යුතුම කරුණක්..ඒත් මේ විඩියෝව නැරඹු පසු මේවා සැබැවින්ම කෙතරම් බියකරුද යන්න හා එහි අනතුරු පිළිබඳ නිසි වැටහීමක් ඔබට ලැබේවි.

Share this post with your friends!