බර උස්සන්න ගිහින් වුණු අනතුරක්….. ජිම් යන ඔයාලත් මේව බලලා පරිස්සම් වුනොත් හොදයි

Share this post with your friends!