බයිසිකලය පැද ගිය මේ කොල්ලට වලහෙක් කරපු දේ මෙන්න!

A photo posted by Davis Souza (@savydouza) on

A video posted by Davis Souza (@savydouza) on

Share this post with your friends!