බඩගිනි සිංහයන් සිදු කරන දේ කුමක්ද???ඔබේ ඇසින්ම බලන්න.

අප්රිකානු කැලයේ සංචාරය කිරීමට ගිය විදේෂිකයින් කණ්ඩායමක් ජලාශයක් අසල සිටි අප්රිකානු ගවයින් දැක නැවති ඒ අසල සිදුවන සිදුවීම දෙස බලා සිටියා.ඒ අසලම සිටි සිංහ ධේනුවක් තම ආහාරයට සුදුසුම වේලාව දැන් යන්න සිතා හොඳින් කුරුමානම් අල්ලා තම ගොදුර වෙතට පැන්නා.ශක්තිමත් දත් වලින් ඔවුන් වතුරෙන් ගොඩට ගැනීමට කටයුතු කල මෙම සිංහ ධේනුවට තම ආහාරය තමාගෙන් පලා යාමට ප්රථම සිදුවන්නේ කුමක්ද බලන්න…කිසිසේත්ම අපේක්ෂා කල නොහැකි දෙයකි.මෙයින් කැලෑ සත්වයින්ගේ භායානක කම පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇතිවේ.

Share this post with your friends!