පොලිසිය විසින් ගහපු දඩයක් දැක්වෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලය රත් කරයි – වීඩියෝ

මෙම වීඩියෝව පටිගත කර අන්තර්ජාලයට මුදා හැරියේ කවුද කියන්න තවම සොයාගෙන නොමැති අතර මෙම සිදුවීම අන්තර්ජාලය පුරාම ගින්දර සේ පැතිර යනවා..

Share this post with your friends!