පොලිසිය ඇත්තටම මේක ගැන මොකක්ද හිතන්නේ?………..

අධිවේගිව යන වාහන වල වේගය මැනීම සම්බන්ධව ගත්තහම පොලීසියට ඒ පිළිබඳව ඇති වන්නේ ගැටළුකාරි තත්වයක්….මේ වේගය මනින උපකරණය නිවැරදිව භාවිතා කරන ආකාරය දැන නොගතගොත් රථ වාහන පොලීසියේ මහත්වරුන්ට නම් තමන්ගේ රාජකාරිය හරි හැටි කරගන්න ලැබෙන්නේ නෑ..හැබැයි මේ පෙන්වන්නේ තමන්ගේ වැඩේ හරියටම කරන්න පුළුවන් පොලීසියේ මහත්තයෙක් ගැන…..විඩීයෝව බලලම ඉන්නකෝ………..

Share this post with your friends!