පොඩි කාලෙ අපි අහපු ඉබ්බගෙයි හාවගෙයි රේස් එක ඇත්තටම තියලා…. දිනන්නේ කවුද කියල හිතන්න පුලුවන්ද?

Share this post with your friends!