පෙරළිකාර රෝද පුටුවක් ගැන විස්තර කියන්නයි මේ සුදානම………

රෝද පුටුවකට ජිවිතය සීමා වීම කියන්නේ ජිවිතය සහ මුලින්ම වෙනස් වන දෙයක්….නමුත් වේගවත් තාක්ෂණයේ ඇති අද්විතිය දියුණුවට පින් සිදු වන්නට මේ වන විට මොහොතකකින් රෝද පුටුවේ සිට නැගීමට සමත් ආකාරයේ පෙරළිකාර රෝද පුටුවක් නිර්මානය වී තිබෙනවා…මෙය අබාධිත මිනිසුන්ගේ ජීවිත වෙනස් කිරීමට හැකි වටිනා සොයා ගැනීමක් ලෙස හැඳින්විය හැකියි.මෙය මගින් ඇසට ඇස කෙලින් බලා සංවාදයක නිරත විමේ අවස්ථාව ඔවුන්ට හිමි වෙනවා..

Share this post with your friends!