පිපිරුම් මධ්යයේ ඇවිදින සුපිරි කතක් ගැන ඔබ මීට පෙර අසා තිබෙනවාද?

රුසියාවේ නියෝජ්ය අග්රාමාත්ය ඩිමිත්රි රොගොසින් විසින් තම ෆේස්බුක් පිටුවේ හුවා ඇති මෙම විඩීයෝවේ පරික්ෂන අදියරේ පවතින හමුදා පිට්ටනියක පිපිරුම් ආරක්ෂක උපකරණ පැළඳ පිපිරුම් මැද
නොබියව ඉදිරියට ගමන් කරන අයුරු මෙහි දැක්වේ.

Share this post with your friends!