පාර අයිනේ සින්දු කියන කට්ටිය වගේ ඇඳුම් දාගෙන සෝනු නිගම් කරපු පට්ට වැඩක්!

Share this post with your friends!