පාරේ යමින් තිබෙන වාහනයක නයෙක්.. හනේ අපොයි..

නොහඳුනන මිනිස්සුත් එක්ක දිග ගමනක් යන එකත් ලේසි නෑ..මේ වගේ ගමන් වලදී අතිශය භායානක දේවලුත් වෙන්න පුළුවන්..මිනිස්සු නම් හිත හදාගන්න පුලුවන් නේ..ඒත් නයෙක් වාහනේ යනවානම් හිත හදාගන්න පුළුවන්ද? බෑනේ..මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ විඩීයෝවක්..මේ නයා ඉන්නේ කාරයෙන් පිටත..මේ වාහනයත් පදවමින් තියෙන වාහනයක්..නයාට ඕනෑ වාහනයේ ඇතුලට එන්න.බලන්නකෝ බය හිතෙන්නේ නැද්ද කියලා..

Share this post with your friends!