ප්‍රංශයේ වෙච්ච මේ සිදුවීමත් හරිම අපූරුයි!

මෙම සිදුවීම සිදුවුනේ රැස්වීමක් අතරතුරයි!ප්‍රංශ ජනපති මැකරෝන්ගේ බල්ලා මෙයට සම්බන්ධයි! ඒ බල්ලාගේ නම නෙමෝ..ගිනි තබන ස්ථානයට ගොස් එතැන චු කරන සිදුවීම කැමරා වලට හසුව තිබුනා ඉතින් එම අවස්ථාවට ටීවී කැමරාකරුවන් පැමිණ තිබු නිසා එම සිද්ධිය පටිගත වි එරට සමාන්‍ය ටිවී වල පවා එම සිදුවීම ප්‍රචාරනය වුනා.

Share this post with your friends!