ප්ලුටෝ වල පිටසක්වල ජිවින් ඉන්න බවට සාක්ෂි හම්බවෙලා තියෙනවා….මාරයි නේ……

අයිස් වලින් වැසුනු විශාල දුරක පිහිටි ප්ලුටෝ ග්‍රහයා පිළිබඳ කිසිවෙක් සැලකිල්ලක් දැක්වුයේ නෑ..
1618-NASA-Space-Pluto-ice-water-aliens-848942

ඒත් අපි හිතාගෙන ඉන්න විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි..දැන් අළුතින් අනාවරණය කරගෙන ඇති පරිදි ජීවින් ඇති බවට සොයාගෙන තිබෙන නිසා අනාගතයේ ප්ලුටෝ ග්‍රහයාගෙන් පිටසක්වල ජීවින් සොයා ගැනීමට හැකි වෙතැයි විශ්වාස කරති.

Share this post with your friends!