පංති කාමරයට එකපාරට කඩාගෙන ඇවිත් ගුරුවරයාට පිහියෙන් ඇනලා, පන්ති කොල්ලෝ කරපු වැඩේ බලන්න!

Share this post with your friends!