නොසිතු මොහොතක සිදුවන විවාහා මංගල යෝජනාව…බලලම ඉන්නකෝ……….

නෙබරස්කාවේ වැරදි නිවැරදි කිරීමේ නිළධාරිනියක් තම ජිවිතයේ සුවිශේෂි අත්දැකීමකට මුහුණ දුන්නා.තම පෙම්වතා අත් අඩංගුවට පත්ව ගෙන ඒම කෙලවර වුයේ විවාහා මංගල යෝජනාවකිනි.කැමරන් ඩීන් තම පෙම්වතිය වන සිරගෙදර වැරදි නිවැරදි කිරීමේ නිළධාරිනියක වන ඇම්බර් කල්ට්ව පුදුම කරවීමට සිතා කරන ලඳ මෙම විවාහා යෝජනාව සැබැවින්ම විස්මයානුකූලයි.ඔහු ස්ව කැමැත්තෙන්ම සිර ගෙදරට ඇතුළු වුයේ ඇය රජකාරියේ නිරත වන සිර ගෙදර කුඩුවක් තුල හිඳ තම යෝජනාව ඇයට සිදු කිරීමටයි.ඉතින් ඇත්තටම මෙය ලස්සනම ලස්සන විවාහා යෝජනාවක් බව නම් කිව යුතුමයි.

Share this post with your friends!