නුවර පෙරහැරේ අලියෙකුට මල පැනල කරපු වින්නැහියක් ජහ අලියා…

Share this post with your friends!