දුන්නු වැරදි සංඥාව නිසා ට්‍රැෆික් පොලිස් නිලධාරියා ඉදිරියේම ඇනගත්ත වෑන් බයික් අනතුර..!!

Share this post with your friends!