දිට්ඨධම්මවේදනීය කර්මයට වේලාවක් අවේලාවක් නෑ…….

මෙය විනිසුරුවරයෙකුගේ තිරණයක්. ඇමන්ඩා කෙසෙල්ට අවුරුදු තුනේ සිට අවුරුදු 15ක් දක්වා දික්වු සිරදඬුවමක් නියම වුනේ බීමත්ව රිය පැදවු නිසයි.මේ නඩු ඇසිම් වාරයේදි එක්තරා ජෝඩුවක් සිනාසෙමින් සිටියා විත්තිකරුගේ නැගණිය උසාවිය අමතද්දී එයට මෙම ජෝඩුව සිනාසෙමින් ප්‍රතිචාර දක්වනු ලැබුවා. මෙයට විරුද්ධ වුනු විනිසුරුවා ඔවුන්ට උසාවියෙන් පිටත් වන්නට යැයි පැවසුවා.එසේ පවසමින් උසාවියේ නිතී කඩ කිරීමේ වරදට එහි සිටි කාන්තාවට දවස් 93ක සිර දඬුවමක් නියම කලා.ඔන්න ඕකට තමයි කල කල දේ පල පල දේ කියන්නේ?

Share this post with your friends!