දැවේනා දුක වාවගන්න බැරිවුණු තරුණියක් සහ තරුණයෙක් හිතේ හැටියට දමපු Dance එකක්….

Share this post with your friends!