දවල් කෑමට පරිප්පු නෑතුව නවරන් ට වෙච්ච දේ! හිතාගන්නත් බෑ…

Share this post with your friends!