තාත්තට උපන්දිනේ අමතකයි හිතුනත් එයා දුන්නු තෑග්ගෙන් ඇස්වලට කඳුලු පිරුණු පුංචි කොල්ලා!

Share this post with your friends!