තවමත් දුම්රිය ගමන් සිදුවන ලොව ඇති නුසුදුසුම දුම්රිය මාර්ග ඔබව මවිතයට පත්කරයි….

ඔබට හිතාගන්නවත් පුලුවන්ද මේ වගේ දුම් රිය මාර්ග තවම ලෝකයේ තියෙනවා කියල. එත් ඒක ඇත්ත. බලන්න මේ පුදුම හිතෙන ඇග සීතල වෙල යන දුම් රිය ගමන්.

Share this post with your friends!