තරුණියකගේ රන් මාලය කැඩූ තරුණයාට කර්මය පල දුන් හැටි………..

Share this post with your friends!